TokenManagementPolicyDelegate

@objc(FRTokenManagementPolicyDelegate)
public protocol TokenManagementPolicyDelegate